Statut

Załącznik do Uchwały nr 2

NWZC „STOWARZYSZENIA KNX”

z dnia 03.04.2023 r. 

 

TEKST JEDNOLITY STATUTU

„STOWARZYSZENIA KNX POLSKA”

 

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

 

§1. Niniejszym powołuje się Stowarzyszenie „KNX Polska" w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.

§2. Siedzibą Stowarzyszenia jest Warszawa. Terenem działań jest Rzeczypospolita Polska. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami kraju.

§3. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 r. Nr 20 poz. 104) z późniejszymi zmianami oraz niniejszego statutu.

§4. Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i logo. Wzór pieczęci i logo ustala Zarząd Stowarzyszenia.

§5. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

§6. Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej członków.

Rozdział 2. Cele i środki działania

 

§7. Stowarzyszenie stanowi platformę działania dla reprezentantów producentów, firm z grup producentów oraz przedstawicieli producentów osprzętu KNX na teren Rzeczypospolitej Polskiej dla upowszechniania technologii KNX.

Celami Stowarzyszenia są:

 • promowanie standardu KNX,
 • działanie na rzecz wdrażania technologii KNX w instalacjach elektrycznych,
 • działanie na rzecz podnoszenia kompetencji instalatorów i integratorów w zakresie technologii KNX,
 • promowanie idei budownictwa „inteligentnego" w oparciu o standard KNX,
 • tłumaczenie na język polski materiałów promocyjnych (łącznie z artykułami prasowymi) udostępnianych przez KNX International, oraz ich upowszechnianie na terenie Polski,
 • promowanie oprogramowania ETS jako uniwersalnej platformy do projektowania, uruchamiania i testowania instalacji KNX,
 • promowanie idei zdobywania stopnia „Partner KNX" jako znormalizowanego poziomu wiedzy instalatorskiej
 • ochrona interesów członków Stowarzyszenia,
 • prowadzenie działalności promocyjnej i interwencyjnej na rzecz członków
 • promowanie technologii KNX w europejskich i polskich komitetach normalizacji technicznej
 • propagowanie idei społeczeństwa informacyjnego.

§8. Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:

 • organizowanie spotkań, wykładów, warsztatów, konferencji poświęconych celom Stowarzyszenia,
 • organizowanie imprez propagujących cele Stowarzyszenia,
 • działalność wydawniczą, zgodną z obowiązującymi przepisami,
 • opracowywanie i rozpowszechnianie wśród członków Stowarzyszenia informacji o przedsiębiorstwach, możliwościach produkcyjnych i handlowych, potrzebach, ofertach,
 • ocenę i rekomendację wyrobów oferowanych poprzez członków Stowarzyszenia na rynki krajowe i zagraniczne,
 • współpracę z wszelkimi osobami oraz instytucjami o podobnych celach działania,
 • promowanie wszystkich partnerów KNX działających na terenie RP,
 • nawiązywanie współpracy merytorycznej i szkoleniowej z jednostkami naukowymi i uczelniami technicznymi,
 • tworzenie i udzielanie wsparcia (merytorycznego lub finansowego) multibrandowych showroom’ów,
 • organizowanie i wspieranie działalności centrów szkoleniowych KNX,
 • inne działania bieżące służące realizacji celów statutowych.

§9. Realizując cele wymienione w 7 Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników do prowadzenia swych działań.

§10. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w celu zdobywania środków finansowych na działalność statutową.

Rozdział 3. Członkowie oraz ich prawa i obowiązki członków

§11. Członkami Stowarzyszenia mogą zostać osoby fizyczne obywatele polscy oraz cudzoziemcy zarówno mający jak i nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§12. Członkowie Stowarzyszenie dzielą się na:

 • członków zwyczajnych,
 • członków wspierających,
 • stowarzyszonych,
 • członków honorowych.

§13. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna rekomendowana przez członka wspierającego i jednocześnie będąca przez niego zatrudniona.

§14. Członkiem zwyczajnym zostaje się po złożeniu pisemnej deklaracji i akceptacji co najmniej jednego z członków Zarządu i dwóch członków zwyczajnych.

§15. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba prawna deklarująca pomoc finansową będąca producentem, firmą z grupy producenta lub przedstawicielem producenta osprzętu KNX na teren Rzeczypospolitej Polskiej.

§16. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia zostaje się po złożeniu pisemnej deklaracji oraz dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań określonych 15 statutu oraz na podstawie jednogłośnej decyzji Zarządu Stowarzyszenia.

§17. Członkiem stowarzyszonym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna wyrażająca chęć działania na rzecz rozwoju  standardu KNX i  rekomendowana przez członka zwyczajnego.

§18. Członkiem stowarzyszonym Stowarzyszenia zostaje się po złożeniu pisemnej deklaracji i akceptacji co najmniej dwóch członków Zarządu i dwóch członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

§19. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna.

§20. Członkowie honorowi Stowarzyszenia są ustanawiani przez Zarząd na wniosek co najmniej 5 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

§21. Członkowie zwyczajni mają prawo do:

 • biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
 • korzystania z majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
 • udziału w zebraniach,
 • zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

§22. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

 • popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia,
 • dbać o jego dobre imię,
 • regularnie opłacać składki,
 • przestrzegać powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień statutu,
 • wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Stowarzyszenia.

§23. Członkowie wspierający Stowarzyszenia mają prawo do:

 • dawania rekomendacji członkom zwyczajnym, z zastrzeżeniem, że Członek wspierający Stowarzyszenia może dać rekomendację nieograniczonej liczbie osób, przy czym z rekomendacji Członka wspierającego Stowarzyszenia może działać na rzecz Stowarzyszenia i być zaakceptowanymi przez Zarząd maksymalnie 4 Członków zwyczajnych,
 • cofania rekomendacji członkom zwyczajnym,
 • wykorzystywania w prowadzonej działalności gospodarczej oznaczenia „Członek KNX Polska.

§24. Członkowie honorowi Stowarzyszenia maja prawo do:

 • korzystania ze wszystkich praw członkowskich, poza biernym i czynnym prawem wyborczym tj. mogą brać udział w zebraniach Stowarzyszenia bez prawa do głosowania,
 • członek honorowy jest zapraszany na wszystkie Walne Zebrania Członków, na uroczystości Stowarzyszenia oraz ma prawo występować do władz Stowarzyszenia z inicjatywami dotyczącymi jego działalności.

§25. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego.

§26. Członkowie wspierający mają obowiązek wywiązywania się ze zadeklarowanych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.

§27. Członkowie stowarzyszeni Stowarzyszenia mają prawo do:

 • działając wspólnie, delegowania pięciu swoich przedstawicieli do biernego i czynnego uczestniczenia w Walnym Zabraniu i wyborach do władz Stowarzyszenia, przy czym na każdego z tych przedstawicieli będzie przypadał 1 głos,
 • korzystania z wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
 • udziału w zebraniach,
 • zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia,
 • wykorzystywania w prowadzonej działalności zawodowej oznaczenia „Członek KNX Polska”,
 • informowania w publikacjach Stowarzyszenia (website, newsletter) o zrealizowanych projektach w technologii KNX.

§28. Członkowie stowarzyszeni mają obowiązek:

 • popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia,
 • dbać o jego dobre imię,
 • regularnie opłacać składki,
 • przestrzegać powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień statutu,
 • wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Stowarzyszenia.

§29. Członkowie honorowi mają obowiązek:

 • popierać cele Stowarzyszenia,
 • dbać o jego dobre imię,
 • przestrzegać Statutu Stowarzyszenia.

§30. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

§31. Utrata członkostwa następuje poprzez uchwalę Zarządu o skreśleniu z listy członków lub wykluczeniu członka podjętej zwykła większością głosów przez Zarząd Stowarzyszenia na skutek:

 • pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
 • śmierci członka,
 • utraty rekomendacji członka wspierającego,
 • wykluczenia przez Zarząd Stowarzyszenia zwykłą większością głosów z powodu:

- łamania Statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,  

- powtarzającego się niebrania udziału w pracach Stowarzyszenia,

- nieopłacenia w terminie składki za dany rok i nieuzupełnienia wpłaty mimo potrójnego wezwania do jej uiszczenia przez Zarząd Stowarzyszenia w formie pisemnej,

- na pisemny wniosek przynajmniej połowy członków Stowarzyszenia z ww. powodów

§32. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje 14 dni na wniesienie odwołania do Walnego Zgromadzenia Członków. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna.

Rozdział 4. Władze Stowarzyszenia

§33. Władzami Stowarzyszenia są:

 • Walne Zgromadzenie Członków,
 • Zarząd,
 • Komisja Rewizyjna.

§34. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa trzy lata.

§35. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania o ile statut nie stanowi inaczej.

§36. Walne Zgromadzenie:

 • Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia,
 • w Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział członkowie zwyczajni i pięciu członków stowarzyszonych, gdzie każdy z nich posiada jeden głos,
 • Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

§37. Walne Zgromadzenie Członków Zwyczajne jest zwoływane co najmniej raz w roku przez Prezesa. Termin, miejsce i porządek obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków pocztą elektroniczną na, co najmniej, 14 dni przed terminem zebrania.

§38. Walne Zgromadzenie Członków Nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy.

§39. Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności minimum połowy Członków o ile statut nie stanowi inaczej. Głosowanie jest jawne.

§40. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

 • uchwalanie kierunków rozwoju działalności Stowarzyszenia,
 • uchwalanie zmian statutu,
 • wybór i odwolywanie Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej,
 • udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 • rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 • uchwalanie regulaminu działania Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej,
 • uchwalanie budżetu,
 • uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
 • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
 • rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez Członków Stowarzyszenia i jego władze,
 • rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
 • podejmowanie majątku,
 • uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego
 • podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady.

§41. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków i reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz.

§42. Zarząd składa się z Prezesa i trzech Członków Zarządu. Prezes oraz 2 członków Zarządu wybieranych jest spośród członków zwyczajnych stowarzyszenia, a jeden członek Zarządu spośród członków stowarzyszonych.

§43. Do kompetencji Zarządu należy:

 • realizacja celów Stowarzyszenia,
 • wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
 • sporządzanie planów pracy,
 • sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
 • reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
 • koordynowanie pracy Stowarzyszenia,
 • przyjmowanie i skreślanie członków,
 • dbałość o prawidłowe rozliczenie i sprawozdawczość Stowarzyszenia.

§44. Do kompetencji Prezesa Zarządu należy:

 • zwoływanie i prowadzenie Walnego Zgromadzenia,
 • zwoływanie i prowadzenie posiedzeń Zarządu,
 • koordynowanie pracy Zarządu,
 • zarządzanie kontami stowarzyszenia,
 • działania mające na celu pozyskiwanie nowych członków,
 • reprezentowanie stowarzyszenia w pracach Stowarzyszenia KNX Association.

§45. Do kompetencji członków Zarządu należy:

 • sporządzanie protokołów z posiedzeń,
 • prowadzenie dokumentacji działalności Stowarzyszenia,
 • sporządzanie propozycji budżetu,
 • zastępowanie Prezesa w przypadku jego choroby i innych przypadków losowych, na czas nie dłuższy niż kwartał,
 • prowadzenie działalności operacyjnej Stowarzyszenia,
 • organizowanie pracy poszczególnych zespołów zadaniowych.

§46. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb.

§47. Zarząd prowadzi swą działalność zgodnie z Regulaminem uchwalonym przez Walne Zgromadzenie Członków. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu, w tym Prezesa.  W przypadku równości głosów, decydujące znaczenia ma głos Prezesa Zarządu. Głosowanie nad sprawami objętymi porządkiem obrad Zarządu może odbywać się korespondencyjnie lub elektronicznie pod warunkiem, iż wszyscy członkowie Zarządu wyrażają na to zgodę.

§48. Odwolywanie członków Zarządu odbywa się na Walnym Zgromadzeniu większością 2/3 głosów przy obecności minimum połowy Członków. W miejsce odwołanego członka Zarządu wchodzi nowo powołana osoba - do końca kadencji dotychczasowego Zarządu.

§49. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia. Kontrola przeprowadzana jest nie rzadziej niż raz w roku. Raport z kontroli przedstawiany jest na Walnym Zgromadzeniu.

§50. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego i dwóch członków.

§51. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 • kontrola działalności Stowarzyszenia,
 • składanie wniosków z raportu na Walnym Zgromadzeniu Członków,
 • prawo żądania zwołania Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,
 • składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
 • składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.

§52. Komisja Rewizyjna prowadzi swą działalność zgodnie z Regulaminem uchwalonym przez Walne Zgromadzenie Członków.

§53. W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze Ich kooptacji. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

Rozdział 5. Majątek i fundusze

§54. Majątek Stowarzyszenia stanowią:

 • świadczenia od członków wspierających,
 • składki członkowskie,
 • darowizny,
 • dochody z własnej działalności statutowej,
 • dochody z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub użytkowaniem Stowarzyszenia,
 • dotacji i innych form pomocy,
 • dochody z działalności gospodarczej Stowarzyszenia.

§55. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.

§56. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę pieniężną zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§57. Do zawierania umów i zaciągania zobowiązań upoważnionych jest dwóch członków Zarządu łącznie.

§58. Do reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz upoważniony jest każdy członek Zarządu jednoosobowo.

§59. Składki członkowskie i świadczenia członków wspierających ustalane są przez Walne Zgromadzenie Członków ilością dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej polowy uprawnionych do glosowania.

Rozdział 6. Postanowienia końcowe

§60. Uchwalę w sprawie zmiany Statutu oraz uchwalę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków większością dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej polowy uprawnionych do głosowania.

§61. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków większością dwóch trzecich głosów określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

§62. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie przepisy ustawy Prawa o Stowarzyszeniach.

Tutaj Statut w PDF