Statut

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

§ 1. Niniejszym powołuje się Stowarzyszenie „KNX Polska" w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.

§ 2. Siedzibą Stowarzyszenia jest Łódź. Terenem działań jest Rzeczypospolita Polska. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami kraju.

§ 3. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 r. Nr 20 poz. 104) z późniejszymi zmianami oraz niniejszego statutu.

§ 4. Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i logo. Wzór pieczęci i logo ustala Zarząd Stowarzyszenia.

§ 5. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

§ 6. Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej członków.

Rozdział 2. Cele i środki działania

§ 7. Stowarzyszenie stanowi platformę działania dla reprezentantów producentów, firm z grup producentów oraz przedstawicieli producentów osprzętu KNX na teren Rzeczypospolitej Polskiej dla upowszechniania technologii KNX.
Celami Stowarzyszenia są:

 • promowanie standardu KNX,
 • działanie na rzecz wdrażania technologii KNX w instalacjach elektrycznych,
 • działanie na rzecz podnoszenia kompetencji instalatorów i integratorów w zakresie technologii KNX,
 • promowanie idei budownictwa „inteligentnego" w oparciu o standard KNX,
 • tłumaczenie na język polski materiałów promocyjnych (łącznie z artykułami prasowymi) udostępnianych przez KNX International, oraz ich upowszechnianie na terenie Polski,
 • promowanie oprogramowania ETS jako uniwersalnej platformy do projektowania, uruchamiania i testowania instalacji KNX,
 • promowanie idei zdobywania stopnia „Partner KNX" jako znormalizowanego poziomu wiedzy instalatorskiej
 • ochrona interesów członków Stowarzyszenia,
 • prowadzenie działalności promocyjnej i interwencyjnej na rzecz członków
 • promowanie technologii KNX w europejskich i polskich komitetach normalizacji technicznej
 • propagowanie idei społeczeństwa informacyjnego.

§ 8. Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:

 • organizowanie spotkań, wykładów, warsztatów, konferencji poświęconych celom Stowarzyszenia,
 • organizowanie imprez propagujących cele Stowarzyszenia,
 • działalność wydawniczą, zgodną z obowiązującymi przepisami,
 • opracowywanie, wspólnie ze Stowarzyszeniem Elektryków Polskich, i upublicznianie opinii Stowarzyszenia nt. modernizacji instalacji elektrycznych pod kątem zastosowaniem technologii KNX,
 • opracowywanie i rozpowszechnianie wśród członków Stowarzyszenia Informacji o przedsiębiorstwach, możliwościach produkcyjnych I handlowych, potrzebach, ofertach,
 • ocenę I rekomendację wyrobów oferowanych poprzez członków Stowarzyszenia na rynki krajowe I zagraniczne,
 • współpracę z wszelkimi osobami oraz instytucjami o podobnych celach działania,
 • inne działania bieżące służące realizacji celów statutowych.

§ 9. Realizując cele wymienione w §7 Stowarzyszenie może zatrudniał pracowników do prowadzenia swych działań.

§ 10. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w celu zdobywania środków finansowych na działalność statutową.

Rozdział 3. Członkowie oraz ich prawa i obowiązki członków

§ 11. Członkami Stowarzyszenia mogą zostać osoby fizyczne obywatele polscy oraz cudzoziemcy zarówno mający jak i nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 12. Członkowie Stowarzyszenie dzielą się na:

 • członków zwyczajnych,
 • członków wspierających,
 • członków stowarzyszonych,
 • członków honorowych.

§ 13. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna rekomendowana przez członka wspierającego I jednocześnie będąca przez niego zatrudniona.

§ 14. Członkiem zwyczajnym zostaje się po złożeniu pisemnej deklaracji I akceptacji co najmniej jednego z członków Zarządu I dwóch członków zwyczajnych.

§ 15. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba prawna deklarująca pomoc finansową będąca producentem, firmą z grupy producenta lub przedstawicielem producenta osprzętu KNX na teren Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 16. Członkiem wspierającym zostaje się po złożeniu pisemnej deklaracji oraz dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań określonych § 15 oraz na podstawie decyzji Zarządu Stowarzyszenia.

§ 17. Członkiem stowarzyszonym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna wyrażająca chęć działania na rzecz rozwoju standardu KNX i rekomendowana przez członka zwyczajnego.

§ 18. Członkiem stowarzyszonym zostaje się po złożeniu pisemnej deklaracji i akceptacji co najmniej jednego z członków Zarządu i dwóch członków zwyczajnych.

§ 19. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna.

§ 20. Członkowie honorowi są ustanawiani przez Zarząd na wniosek większości członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

§ 21. Członkowie zwyczajni mają prawo do:

 • biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
 • korzystania z majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
 • udziału w zebraniach,
 • zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

§ 22. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

 • popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia,
 • dbać o jego dobre imię,
 • regularnie opłacać składki,
 • przestrzegać powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień statutu,
 • wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Stowarzyszenia.

§ 23. Członkowie wspierający mają prawo do:

 • dawania rekomendacji członkom zwyczajnym,
 • cofania rekomendacji członkom zwyczajnym,
 • określania formy i wielkości świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.

§ 24. Członkowie honorowi maja prawo do:

 • korzystania ze wszystkich praw członkowskich, poza biernym i czynnym prawem wyborczym,
 • członek honorowy jest zapraszany na wszystkie Walne Zebrania Członków, na uroczystości Stowarzyszenia oraz ma prawo występować do władz Stowarzyszenia z inicjatywami dotyczącymi jego działalności.

§ 25. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego.

§ 26. Członkowie wspierający mają obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń.

§ 27. Członkowie stowarzyszeni mają prawo do:

 • delegowania pięciu swoich przedstawicieli do biernego i czynnego uczestniczenia w Zabraniu Walnym i wyborach do władz Stowarzyszenia,
 • korzystania z wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
 • udziału w zebraniach,
 • zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

§ 28. Członkowie stowarzyszeni mają obowiązek:

 • popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia,
 • dbać o jego dobre imię,
 • regularnie opłacać składki,
 • przestrzegać powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień statutu,
 • wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Stowarzyszenia.

§ 29. Członkowie honorowi mają obowiązek:

 • popierać cele Stowarzyszenia,
 • dbać o jego dobre imię,
 • przestrzegać Statutu Stowarzyszenia.

§ 30. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

§ 31. Utrata członkostwa następuje poprzez uchwalę Zarządu o skreśleniu z listy członków lub wykluczeniu członka na skutek:

 • pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
 • śmierci członka,
 • utraty rekomendacji członka wspierającego
 • wykluczenia przez Zarząd zwykłą większością głosów z powodu:
  - łamania Statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia, notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia,
  - nie płacenia składek za okres jednego roku,
  - na pisemny wniosek przynajmniej polowy członków Stowarzyszenia z w/w powodów.

§ 32. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje 14 dni na wniesienie odwołania do Walnego Zgromadzenia Członków. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna.

Rozdział 4. Władze Stowarzyszenia

§ 33. Władzami Stowarzyszenia są:

 • Walne Zgromadzenie Członków,
 • Zarząd,
 • Komisja Rewizyjna.

§ 34. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa jeden rok.

§ 35. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania o ile statut nie stanowi inaczej.

§ 36. Walne Zgromadzenie:

 • Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia,
 • w Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział członkowie zwyczajni i pięciu członków stowarzyszonych, gdzie każdy z nich posiada jeden głos,
 • Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

§ 37. Walne Zgromadzenie Członków Zwyczajne jest zwoływane co najmniej raz w roku przez Prezesa. Termin, miejsce i porządek obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków pocztą elektroniczną na, co najmniej, 14 dni przed terminem zebrania.

§ 38. Walne Zgromadzenie Członków Nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy.

§ 39. Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności minimum połowy Członków o ile statut nie stanowi inaczej. Głosowanie jest jawne.

§ 40. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

 • uchwalanie kierunków rozwoju działalności Stowarzyszenia,
 • uchwalanie zmian statutu,
 • wybór i odwoływanie Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej,
 • udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 • rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 • uchwalanie regulaminu działania Zarządu Stowarzyszenia I Komisji Rewizyjnej,
 • uchwalanie budżetu,
 • uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
 • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
 • rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez Członków Stowarzyszenia i jego władze,
 • rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
 • podejmowanie majątku,
 • uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego,
 • podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady.

§ 41. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków i reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz.

§ 42. Zarząd składa się z Prezesa i Sekretarza.

§ 43. Do kompetencji Zarządu należy:

 • realizacja celów Stowarzyszenia,
 • wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
 • sporządzanie planów pracy,
 • sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
 • reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
 • koordynowanie pracy Stowarzyszenia,
 • przyjmowanie i skreślanie członków.

§ 44. Do kompetencji Prezesa należy:

 • zwoływanie i prowadzenie Walnego Zgromadzenia,
 • zwoływanie i prowadzenie posiedzeń Zarządu
 • koordynowanie pracy Zarządu.

§ 45. Do kompetencji Sekretarza należy:

 • sporządzanie protokołów z posiedzeń,
 • prowadzenie dokumentacji działalności Stowarzyszenia,
 • sporządzanie propozycji budżetu,
 • zarządzanie kontami stowarzyszenia,
 • zastępowanie Prezesa w przypadku jego choroby i innych przypadków losowych, które wykluczają na czas nie dłuższy niż kwartał.

§ 46. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb.

§ 47. Zarząd prowadzi swą działalność zgodnie z Regulaminem uchwalonym przez Walne Zgromadzenie Członków.

§ 48. Odwoływanie członków Zarządu odbywa się na Walnym Zgromadzeniu większością 2/3 głosów przy obecności minimum polowy Członków. W miejsce odwołanego członka Zarządu wchodzi nowo powołana osoba - do końca kadencji dotychczasowego Zarządu.

§ 49. Komisja Rewizyjna powołana Jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia. Kontrola przeprowadzana jest nie rzadziej niż raz w roku. Raport z kontroli przedstawiany jest na Walnym Zgromadzeniu.

§ 50. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego i dwóch członków.

§ 51. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 • kontrola działalności Stowarzyszenia,
 • składanie wniosków z raportu na Walnym Zgromadzeniu Członków,
 • prawo żądania zwołania Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,
 • składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
 • składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.

§ 52. Komisja Rewizyjna prowadzi swą działalność zgodnie z Regulaminem uchwalonym przez Walne Zgromadzenie Członków.

§ 53. W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze Ich kooptacji. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

Rozdział 5. Majątek i fundusze

§ 54. Majątek Stowarzyszenia stanowią:

 • świadczenia od członków wspierających,
 • składki członkowskie,
 • darowizny,
 • dochody z własnej działalności statutowej,
 • dochody z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub użytkowaniem Stowarzyszenia,
 • dotacji i innych form pomocy,
 • dochody z działalności gospodarczej Stowarzyszenia.

§ 55. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.

§ 56. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę pieniężną zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 57. Do zawierania umów I zaciągania zobowiązań upoważnionych Jest dwóch członków Zarządu łącznie.

§ 58. Do reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz upoważniony jest każdy członek Zarządu jednoosobowo.

§ 59. Składki członkowskie i świadczenia członków wspierających ustalane są przez Walne Zgromadzenie Członków ilością dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej polowy uprawnionych do głosowania.

Rozdział 6. Postanowienia końcowe

§ 60. Uchwalę w sprawie zmiany Statutu oraz uchwalę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków większością dwóch trzecich głosów orty obecności co najmniej polowy uprawnionych do głosowania.

§ 61. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków większością dwóch trzecich głosów określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

§ 62. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie przepisy ustawy Prawa o Stowarzyszeniach.