Zarząd

Tomasz Habryka
Prezes
Tomasz Gruda
Sekretarz

Władzami Stowarzyszenia KNX Polska są:

  • Walne Zgromadzenie Członków,
  • Zarząd,
  • Komisja Rewizyjna.

Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa jeden rok.

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania .

Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków i reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz.

W skład Zarządu wchodzi prezes Stowarzyszenia oraz sekretarz Stowarzyszenia.