Zostań członkiem KNX Polska

Promuj swoje produkty i umiejętności na rynku dzięki Stowarzyszeniu KNX Polska.

Być członkiem KNX Polska, to znaczy wspierać nowoczesną technologię i niezależną technikę instalacyjną, być aktywnym i widocznym w branży i na rynku, oraz posiadać statut fachowej firmy i gwarantującej jakość swojej oferty.

KNX Polska jest organizacją non profit i działa bezinteresownie, więc od ciebie zależy jak bardzo chcesz lub możesz angażować się w stowarzyszeniu. Dlatego mamy różne formy członkostwa. Zamiarem naszym jest dać wszystkim możliwość wspólnego działania i korzyści z propagowania standardu oraz wiedzy na temat zastosowania nowoczesnej technologii instalacji KNX.

Wspólne dla wszystkich est dostęp do stron knxstandard.pl, gdzie będziemy umieszczać informacje o programie ETS i nowościach w KNX ale również informacje od członków.
Firmy wspierające będą mogły prezentować produkty, informacje o szkoleniach oraz wsparciu technicznym jak i możliwościach funkcjonalnych prezentowanych systemów.
Członkowie stowarzyszeni będą prezentować na Forum swoje najciekawsze realizacji, również te nagrodzone oraz informacje o aktualnych szkoleniach.
Może ciekawą częścią będzie w Forum ta zakładka nazwana „ Aplikacje, rozwiązania i pytania” , gdzie wszyscy członkowie będą mogli dyskutować i dzielić się swoim doświadczeniami.

Od stycznia 2017 mamy trzy typy członkostwa

Członkowie (firmy) wspierające
Są to głównie firmy-producenci elementów systemu KNX. Firmy te pracują w sposób ciągły w stowarzyszeniu nad realizacją ustalonej strategii i kolejnych aktywności. Mogą to być działania marketingowe, szkoleniowe, promocyjne etc. wyznaczane w drodze uzgodnień na dany rok działalności. Firmy wspierające są opisani w zakładce „KNX Polska/Firmy wspierające" gdzie znajdują się linki do ich stron firmowych. W zakładce „Członkowie” można znaleźć mapę Polski i odpowiednie linki do poszczególnych projekt.jpg stowarzyszenia.
Wszystkie firmy wspierające mają oddzielne strony informacyjne z podanymi możliwościami kontaktowania się. Każda firma związana lub zainteresowana lobbowaniem standardu KNX może zastać członkiem KNX Polska. Warunkiem jest zgłoszenie swojej chęci przystąpienia, przedstawienie profilu swej działalności i uzyskanie akceptacji w drodze głosowania przez członków zwyczajnych stowarzyszenia.

Członkowie zwyczajni
To osoby fizyczne rekomendowane przez członków wspierających i są oni ich przedstawicielami w Związku. Spośród członków zwyczajnych wybierany jest Zarząd, Prezes, Sekretarz i inne władze Stowarzyszenia. Członkowie zwyczajni uczestniczą w zebraniach i pracy Stowarzyszenia i zatwierdzają roczny plan działania i budżet.

Członkowie stowarzyszeni
Są to obecnie głównie integratorzy systemów, czy przedstawiciele firmy związane z KNX.
Członkiem stowarzyszonym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna wyrażająca chęć działania na rzecz rozwoju standardu KNX i rekomendowana przez członka zwyczajnego.
Członkiem stowarzyszonym zostaje się po złożeniu pisemnej deklaracji i akceptacji co najmniej jednego z członków Zarządu i dwóch członków zwyczajnych oraz zobowiązanie opłaty członkowskiej.

Warunki przyjęcia do stowarzyszenia dla integratorów to:
1. Legalna licencja na oprogramowanie ET4, ET5 lub nowsza.
2. Ukończony certyfikowany kurs KNX.
3. Brak wpisu do KRD.

Członkowie stowarzyszeni biorą udział w wszystkich pracach i formach aktywności stowarzyszenia. Biorą udział w zebraniach i planowaniu działalności Stowarzyszenia jak również realizacji ustalonej strategii. Firmy reprezentowane przez członków stowarzyszonych są opisani w zakładce „My potrafimy KNX", gdzie również można będzie znaleźć mapę Polski i odpowiednie linki do poszczególnych członków stowarzyszenia.

Wszystkie prawa i obowiązki członków stowarzyszonych można znaleźć w zakładce „ Statut KNX Polska”.

Przynależność do stowarzyszenia i statut członka stowarzyszonego jest gwarancją wiarygodności i rzetelności przez nich świadczonych usług. Przypadki niefachowego i nierzetelnego wykonanie systemów są weryfikowane przez członków Stowarzyszenia KNX i napiętnowane za złą reklamę standardu KNX.